MB
Căn hộ khách sạn 5CĂN HỘ KHÁCH SẠN 4CĂN HỘ KHÁCH SẠN 3CĂN HỘ KHÁCH SẠN 2CĂN HỘ KHÁCH SẠN 1CĂN HỘ KHÁCH SẠN 18CĂN HỘ KHÁCH SẠN 17CĂN HỘ KHÁCH SẠN 16CĂN HỘ KHÁCH SẠN 15CĂN HỘ KHÁCH SẠN 14CĂN HỘ KHÁCH SẠN 12ACĂN HỘ KHÁCH SẠN 12CĂN HỘ KHÁCH SẠN 11CĂN HỘ KHÁCH SẠN 10CĂN HỘ KHÁCH SẠN 9CĂN HỘ KHÁCH SẠN 8CĂN HỘ KHÁCH SẠN 7CĂN HỘ KHÁCH SẠN 6

Căn hộ khách sạn 5

Căn hộ KS5, diện tích 52,24m2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 4

CĂN HỘ KS4 DIỆN TÍCH 47,72 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 3

CĂN HỘ KS3 DIỆN TÍCH 48,38 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 2

CĂN HỘ KS2 DIỆN TÍCH 54,02 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 1

CĂN HỘ KS1 DIỆN TÍCH 48 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 18

CĂN HỘ KS18 DIỆN TÍCH 89,10 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 17

CĂN HỘ KS17 DIỆN TÍCH 46,06 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 16

CĂN HỘ KS16 DIỆN TÍCH 46,06 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 15

CĂN HỘ KS15 DIỆN TÍCH 46,06 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 14

CĂN HỘ KS14 DIỆN TÍCH 46,06 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 12A

CĂN HỘ KS12A DIỆN TÍCH 78,08 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 12

CĂN HỘ KS12 DIỆN TÍCH 44,78 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 11

CĂN HỘ KS11 DIỆN TÍCH 44,78 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 10

CĂN HỘ KS12 DIỆN TÍCH 90,83 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 9

CĂN HỘ KS9 DIỆN TÍCH 45,56 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 8

CĂN HỘ KS8 DIỆN TÍCH 45,56 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 7

CĂN HỘ KS7 DIỆN TÍCH 45,56 M2

CĂN HỘ KHÁCH SẠN 6

CĂN HỘ KS6 DIỆN TÍCH 45,56 M2